GNS IT Talk : Single Sign-On (SSO) คืออะไร GeniusSoft มีคำตอบ

วันที่ 15 ก.ย. 2565

         GNS IT Talk : Single Sign-On (SSO) คืออะไร GeniusSoft มีคำตอบ

          Single sign-on (SSO) คือ การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานใน System โดยใช้การพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว หาก User ต้องการเข้าใช้งาน Application อื่น ๆ ระบบ SSO ก็จะทำการ Log-in ให้เองโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของ User เมื่อต้องการเข้าถึง

          การใช้งานแบบนี้จะทำให้ User มีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งาน Application ต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกับ SSO ทำให้หลังจากผู้ใช้งาน Login แล้ว จะไม่จำเป็นต้องกรอก Username และ Password ในการใช้งาน Application อีกต่อไป

          Single Sign-on เป็นใช้การจัดการแบบ Federated Identity Management (FIM) ก็คือ การมีศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลนั่นเอง และใช้ระบบที่เรียกว่า Identity Federation เช่น OAuth เป็นตัวที่ช่วยให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวจากบัญชีของ User ไปใช้งานกับ Third Party อย่างเช่น Microsoft 365, Google, Facebook เป็นต้น โดย OAuth ช่วยดูแลเรื่อง Password จะไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่น หรือแม้ผู้ดูแลได้ทราบ และนี้ก็จะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบ

          OAuth ทำตัวเหมือนเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานในการกระจายสิทธิ์ไปยัง Application อื่น ๆ หลักการทำงานก็คือ เวลาที่ผู้ใช้งานจะเข้าใช้งาน Application ระบบของ Application เหล่านั้นก็จะส่งคำร้องไปยัง Identity provider เพื่อให้อนุญาตในการเข้าใช้งาน Identity Provider เมื่อได้รับข้อมูล ระบบก็จะตรวจสอบและอนุญาตให้เข้าใช้งานได้นั่นเอง

          ข้อดีของการใช้งาน SSO

1.ทำให้ Userไม่จำเป็นต้องจำ Username และ Password ของแต่ละ Application
2.ง่ายต่อการใช้งาน ขั้นตอนการ Login ไม่จำเป็นต้องกรอก Password ซ้ำอีกครั้ง
3.สะดวกกับ IT Helpdesk ที่ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการ Reset Password ให้บ่อย ๆ

          และนี้ก็คือ Single sign-on (SSO) การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน Application ทั้งหมด โดยใช้การพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว Geniussoft เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) และเทคโนโลยีด้านการพิสูจน์ตัวตนของสินค้าหรือสิ่งของ (Identify of Things) มามากกว่า 10 ปี ให้บริการและออกแบบ solution ระบบยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆ หากลูกค้าท่านใดสนใจระบบ Single sign-on (SSO) สามารถติดต่อเราได้ทุกๆช่องทาง…“Make it be Genius”

Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500