GeniusSoft เข้าร่วมโครงการ SME Regular Level ปี 2563 เตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai

SME-mai-0

          จากนโยบายเพื่อสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยมาตรฐานสากลต่างๆ และยกระดับธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ของ SME ให้มีมาตรฐานที่ยอมรับ อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

          บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด นำโดย คุณนุตสรา รักแสง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ องค์กรที่ปรึกษาทางด้านไอที และ IT Solutions and Services Provider ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง เช่น สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก (Coaching) ณ สถานประกอบการ การตรวจประเมินปัญหา วินิจฉัยคุณสมบัติเบื้องต้นด้วยตนเอง และประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ (Self-Assessment) โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานสากล เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการปรับปรุงระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) การประมาณการทางบัญชี การบริหารจัดการภายในองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในอนาคต

          โดยจากการสนับสนุนดังกล่าว จีเนียสซอฟต์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและขยายธุรกิจผ่านการระดมทุนในตลาดทุนในประเทศ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาสในการเลือกระดมทุนผ่านการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ง่าย เช่น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ส่งผลให้องค์กรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ในการนี้ จีเนียสซอฟต์จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานในองค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี การเงินและภาษี รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถในการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ในมิติต่างๆ และการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างมีศักยภาพต่อไป

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development