GeniusSoft ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (Good Governance) ประจำปี 2563

กล่องอาหารปริศนา

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมานี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563

         โดย GeniusSoft ได้ผ่านการพิจารณารับรองมาตรฐาน รวมทั้งได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (Good Governance) ประจำปี 2563 สำหรับธุรกิจที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส โดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้มีจำนวน 64 ราย ซึ่ง GeniusSoft คือหนึ่งในนั้นค่ะ

         สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ เพื่อการันตีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลธุรกิจได้อีกด้วย
         ทั้งนี้ GeniusSoft มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติดังกล่าว และขอขอบพระคุณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development