โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  GeniusSoft Young Blood 3rd 

     บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  GeniusSoft Young Blood 3rd  ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำทีมและวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสายงานของนักทดสอบระบบ (Software Tester) ตลอดจนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรและธุรกิจต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  GeniusSoft Young Blood 3rd  มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการทดสอบระบบ สำหรับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยช่วงแรกของการฝึกอบรมนั้น จะเน้นไปที่เรื่องของความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและทฤษฎีในการทดสอบระบบ การประเมินเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบ การทดสอบซอฟต์แวร์แต่ละประเภทและหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วจึงเริ่มฝึกปฏิบัติจริง โดยทำการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) ตั้งแต่การออกแบบ Test Cases การทดสอบในรูปแบบกล่องดำและกล่องขาว (Black Box and White Box) การบริหารจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ (Defect) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ในการปฎิบัติงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป 

การพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสายงานของนักทดสอบระบ การกระตุ้นและยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญในทุกภาคส่วนของธุรกิจและทุกองค์กร จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  GeniusSoft Young Blood 3rd  ในครั้งนี้ จึงถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาต่อยอดทักษะต่างๆ ของบุคลากรในสายงานนี้ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสายงานของนักทดสอบระบบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ GeniusSoft Young Blood ในครั้งต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2563 ที่จะถึงนี้ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจและองค์กรในทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป  

Our Guides

See all

Gabe Scott

Hiking Guide

Denis Nona

Outdoor Survival

Brian Adon

Mountaineer
About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development