การทดสอบเจาะระบบ Pentest  และการสแกนช่องโหว่ VA Scan เพื่อการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

Digital Insurance Solution คือ?

ในยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความปลอดภัยทางไซเบอร์กลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้น การทดสอบเจาะระบบ (Pentest) และการสแกนช่องโหว่ (VA Scan) เป็นกระบวนการสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลขององค์กร มาทำความรู้จักกับแต่ละกระบวนการดังต่อไปนี้
การทดสอบเจาะระบบ (Pentest)
การทดสอบเจาะระบบ หรือ Pentest (Penetration Testing) คือกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย  ทำการโจมตีระบบในลักษณะเดียวกับที่ผู้ไม่ประสงค์ดี  (Hacker) จะทำ เพื่อค้นหาช่องโหว่และปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในระบบขององค์กร
วัตถุประสงค์ของ Pentest
1. ระบุและประเมินช่องโหว่: ค้นหาช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีจากภายนอกหรือภายในองค์กร
2. ตรวจสอบมาตรการป้องกัน: ทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันที่มีอยู่
3. ป้องกันความเสียหาย: ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการโจมตีในอนาคต
กระบวนการของ Pentest
1. การวางแผนและข้อตกลง (Planning and Scoping): กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการทดสอบ
2. การสำรวจ (Reconnaissance): รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย
3. การโจมตี (Exploitation): ทำการโจมตีเพื่อหาช่องโหว่
4. การวิเคราะห์และรายงาน (Analysis and Reporting): วิเคราะห์ผลการทดสอบและรายงานผลที่พบ
การสแกนช่องโหว่ (VA Scan)
การสแกนช่องโหว่ หรือ VA Scan (Vulnerability Assessment) คือกระบวนการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบเครือข่าย แอปพลิเคชัน หรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของ VA Scan:
1. ระบุช่องโหว่: ค้นหาช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี
2. ประเมินความเสี่ยง: ประเมินระดับความเสี่ยงของช่องโหว่ที่พบ
3. แนะนำวิธีแก้ไข: ให้คำแนะนำในการแก้ไขช่องโหว่และปรับปรุงความปลอดภัย
กระบวนการของ VA Scan:
1. การสแกน (Scanning): ใช้เครื่องมือในการสแกนเพื่อค้นหาช่องโหว่
2. การวิเคราะห์ (Analysis): วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสแกน
3. การรายงาน (Reporting): จัดทำรายงานสรุปช่องโหว่ที่พบและคำแนะนำในการแก้ไข
ความแตกต่างระหว่าง Pentest และ VA Scan
• Pentest: เป็นการโจมตีระบบอย่างเจาะจงเพื่อหาช่องโหว่ คล้ายกับการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี มุ่งเน้นไปที่การทดสอบการป้องกันของระบบและประเมินผลกระทบจากการโจมตี
• VA Scan: เป็นการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ในระบบโดยรวม ใช้เครื่องมือในการสแกนเพื่อค้นหาช่องโหว่ มุ่งเน้นไปที่การระบุและประเมินความเสี่ยง
ทั้งสองกระบวนการมีความสำคัญและมีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลขององค์กร การนำทั้งสองกระบวนการมาใช้ร่วมกันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
________________________________________
การทดสอบเจาะระบบ (Pentest) สำคัญอย่างไร
การทดสอบเจาะระบบ (Pentest) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัลที่การโจมตีทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยขึ้น นี่คือเหตุผลสำคัญที่การทดสอบเจาะระบบมีความสำคัญ:
1. การระบุช่องโหว่ที่ไม่รู้จัก
Pentest ช่วยให้องค์กรสามารถระบุช่องโหว่ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ โดยผู้ทดสอบจะทำการโจมตีระบบอย่างรอบคอบเพื่อหาช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจใช้ในการเข้าถึงระบบและข้อมูล
2. การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
การทดสอบเจาะระบบช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้องค์กรสามารถวางแผนและเตรียมตัวป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน
Pentest ช่วยให้เห็นภาพว่ามาตรการป้องกันที่มีอยู่สามารถรับมือกับการโจมตีได้ดีเพียงใด หากพบว่ามาตรการป้องกันไม่เพียงพอ องค์กรสามารถปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบได้
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
หลายอุตสาหกรรมมีกฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดให้ต้องมีการทดสอบเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ เช่น PCI-DSS สำหรับอุตสาหกรรมการชำระเงิน การทดสอบเจาะระบบช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้
5. การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
การทดสอบเจาะระบบช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตร
การทดสอบเจาะระบบและการแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการป้องกันความปลอดภัยที่ดี สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้ ทำให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ
7. การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต
การทดสอบเจาะระบบช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสามารถป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี
ผลจากการทดสอบเจาะระบบสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี ทำให้องค์กรมีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้ทันกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป
9. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
การทดสอบเจาะระบบช่วยสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงาน ทำให้เกิดวัฒนธรรมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในองค์กร

เพราะนวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาไปพร้อมเราเสมอ เปลี่ยนการบริหารธุรกิจที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย คลิ๊ก
🖥 https://www.geniussoft.co.th/
📞 Tel 0 2064 7433
✅ Line : @geniussoftthailand (มี @ด้านหน้า) หรือลิ้งค์ https://lin.ee/bgjbXRY 
📧 Email : info@geniussoft.co.th
เพราะ GeniusSoft ส่งมอบมากกว่าความคาดหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน Make it be Genius !!!Contact Us

We’ll answer your questions and help with your organization’s needs.

Contact Us

Mr. Prasit P. (Business Development Executive)
Email : prasit.p@geniussoft.co.th
Mobile : 086-398-9029

Contact

+66(0) 2 004 9355

+66(0) 2 064 7433

info@geniussoft.co.th

Location

88 Paso Tower, 15th  floor, unit B2, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500