โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ GeniusSoft Young Blood 3rd ”

     บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ GeniusSoft Young Blood 3rd ” ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณนุตสรา รักแสง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำทีมและวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสายงานของนักทดสอบระบบ (Software Tester) ตลอดจนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรและธุรกิจต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  GeniusSoft Young Blood 3rd ” มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการทดสอบระบบ สำหรับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยช่วงแรกของการฝึกอบรมนั้น จะเน้นไปที่เรื่องของความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและทฤษฎีในการทดสอบระบบ การประเมินเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบ การทดสอบซอฟต์แวร์แต่ละประเภทและหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วจึงเริ่มฝึกปฏิบัติจริง โดยทำการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) ตั้งแต่การออกแบบ Test Cases การทดสอบในรูปแบบกล่องดำและกล่องขาว (Black Box and White Boxการบริหารจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ (Defect) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ในการปฎิบัติงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป 

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  GeniusSoft Young Blood 3rd ” มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการทดสอบระบบ สำหรับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยช่วงแรกของการฝึกอบรมนั้น จะเน้นไปที่เรื่องของความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและทฤษฎีในการทดสอบระบบ การประเมินเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบ การทดสอบซอฟต์แวร์แต่ละประเภทและหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วจึงเริ่มฝึกปฏิบัติจริง โดยทำการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) ตั้งแต่การออกแบบ Test Cases การทดสอบในรูปแบบกล่องดำและกล่องขาว (Black Box and White Boxการบริหารจัดการทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ (Defect) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ในการปฎิบัติงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป 

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service
IT System Integratorservice
IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development