บริการฝึกอบรมทางด้านไอที

( IT Training Service )

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของบุคลากรด้านไอที ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับผู้บริหาร โดยมีทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อบรมได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของผลงาน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดไอทีและเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราสามารถปรับเนื้อหาให้มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ขององค์กรลูกค้า และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development