บริการทดสอบระบบและซอฟต์แวร์

( IT Software Testing Services )

  • QA Manual Testing :

     การทดสอบระบบด้วย Manual Test ในบทบาทของการเป็นผู้ใช้งานจริง (End-user) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะสามารถทำงานได้ตรงกับแผนงานที่ได้ออกแบบไว้

  • QA Automation Testing :

     การทดสอบระบบอัตโนมัติด้วย Automated Test โดยการใช้ Tools ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบระบบ ช่วยลดระยะเวลาและความซับซ้อนของการทดสอบตามปกติ ผ่านการใช้ Coding และการเขียน Script อย่างมืออาชีพ

  • QA Security Testing :

     การทดสอบความปลอดภัยของระบบ โดยการใช้กระบวนการทดสอบเจาะระบบ Penetration Testing และ Vulnerability Analysis ที่มีประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมในทุกมิติทางด้านความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและปลอดภัยในระดับสูงที่สุด

  • Performance Testing :

     การทดสอบประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ ผ่านกระบวนการทำงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการทดสอบในระดับเชิงลึกและรอบด้านอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบความตึงเครียด ปริมาณ ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย ระยะเวลา และการกู้คืน ให้ลูกค้าทราบถึงศักยภาพและข้อควรปรับปรุงของซอฟต์แวร์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด

  • QA Consulting :

     การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านการทดสอบระบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลในทุกกระบวนการของงานด้านทดสอบระบบ

 

About
Our Partners
Global Team
Our Locations
Case Studies
Careers
Find a Job
Benfits & Welfare
Career Advice

Services

IT Consultant Service
IT Recruiting Service
IT Professional Service

IT System Integrator Service

IT Software Testing Service
IT Training Service
IT Software Solutions & Development